بعضی وقتها چیزهایی در فضای مجازی می بینم که با خواندنش از شدت ناراحتی  آتش می گیرم . 

+

نمی توانم سکوت کنم.  نمی توانم جلوی دهنم را بگیرم. دست خودم نیست. خیلی از  دوستان مجازی  را از دست دادم. تنها بخاطر رک گویی و دفاع از حقیقت . 

+

راست می گویند : زبان سرخ , سر سبز  می دهد برباد. 

+

+

حالا از شما می پرسم :  چاره ی کار چیست ؟؟ ِ


+

++خودمم نمی دونم این متن در کدام دسته بندی قرار می گیرد . 

+

+

+

علی صمدی  - وبلاگ گلاسری 

http://glossary.blog.ir 

 

این پست را در  ساعت 4 و 10 دقیقه بامداد با چشمانی خواب آلود و قلبی شکسته  و دلی پر از خون نوشتم .