absit  omen

(سوگند ملایم) خدا نکند، چشم بد دور، مبادا .

+

+

absolute

خالص، آزاد از قیود فکری، غیر مقید، مجرد، (در هندسه فضایی اقلیدس )دایره نامحدود . مطلق، غیر مشروط، مستقل، استبدادی، خودرای، کامل، قطعی.

+

+

absolute  address

نشانی مطلق.

+

+

absolute  coding

برنامه نویسی مطلق.

+

+

absolute  error

خطای مطلق.

+

+

absolute  value

قدر مطلق.

+

+

absolution

آمرزش گناه، بخشایش، عفو، بخشودگی، تبرئه،برائت،انصراف از مجازات،منع تعقیب کیفری .

+

+

absolutism

(حقوق) سیستم سلطنت استبدادی .مطلق گرایی، حکومت مطلقه، اعتقاد به قادر علی الاطلاق (خدا) ، طریقه مطلقه.

+

+

absolve

بری الذمه کردن، کسی را ازانجام تع‍‌هدی معاف ساختن، پاک کردن، مبرا کردن . بخشیدن (گناه)، آمرزیدن، عفو کردن، کسی را از گناه بری کردن، اعلام بی‌تقصیری کردن.

+

+

absopption

جذب.

+

+

absorb

تحلیل بردن، مستغرق بودن، مجذوب شدن در . درکشیدن، درآشامیدن، جذب کردن، فروبردن،فراگرفتن، جذب شدن (غدد) ،کاملا فروبردن.

+

+

+

+

+

+

+

Ali  samady


http://glossary.blog.ir