abeyance

(حق.) بی‌تکلیفی، وقفه، تعلیق .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

علی صمدی - وبلاگ گلاسری

http://glossary.blog.ir